Koncepcja

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe”
w Białymstoku ul. Podleśna 3A

opracowana przez zespół w składzie:

Bożena Jabłońska
Celina Rewako
Alfreda Baszko
Agnieszka Kozak
Katarzyna Tekień
Joanna Laskowska

Zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu: 15.09.2010r.

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.).
3. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku,
4. Roczny Plan Pracy Przedszkola, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Plan Współpracy z Rodzicami

Metryczka przedszkola:
Nazwa przedszkola    Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe”  w Białymstoku
Adres    ul. Podleśna 3a, 15-227 Białystok
Telefon     85 732 77 71
Adres e-mail, strona www.ps12@um.bialystok.pl, www.ps12.bialystok.pl

Nazwisko dyrektora     Joanna Sławomira Laskowska
Liczba dzieci    178 (w tym 18 niepełnosprawnych)
Liczba oddziałów    9 (w tym 3 dla dzieci niepełnosprawnych)
Liczba zatrudnionych
nauczycieli     25
Liczba zatrudnionych
specjalistów    5
Liczba pracowników
administracji i obsługi  25

Przedszkole Samorządowe Nr 12 „Tęczowe” jest placówką masową, w której obok dzieci zdrowych znalazły również miejsce dzieci niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo (upośledzone w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim). Przedszkole usytuowane jest w centrum miasta w starej spokojnej dzielnicy, której największym atutem jest położenie blisko zabytkowego Parku Zwierzynieckiego i Pałacu Branickich, gdzie dzieci mają stały kontakt z przyrodą i pięknem zabytków. Sąsiedztwo Szkoły Muzycznej oraz Filharmonii i Opery Podlaskiej umożliwia dzieciom  rozwijanie wrażliwości i uzdolnień muzycznych.
Całkowita powierzchnia działki – 2375m2, a powierzchnia użytkowa  wynosi 835m2.
Warunki lokalowe są dobre. Placówka jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. W budynku przedszkola znajduje się basen rehabilitacyjny, z którego korzystają wszystkie przedszkolaki.
W przedszkolu zatrudnionych jest 26 nauczycieli, w tym 7 pedagogów specjalnych i 6 specjalistów: logopeda, psycholog, 3 rehabilitantów i trener pływania.

Kadra pedagogiczna:

14 – nauczycieli  dyplomowanych,
5 – nauczycieli mianowanych,
6 – nauczycieli kontraktowych,
2 – nauczycieli stażystów

Specyfiką naszego przedszkola jest:

- atrakcyjna oferta wychowawczo – edukacyjna dla dzieci pełnosprawnych
- wysoki poziom pracy wychowawczo – terapeutyczno – edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo
- autorskie projekty edukacyjne
- doskonałe przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych
- szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek
- udział w konkursach, przeglądach i akcjach na skalę ogólnopolską
- dobra atmosfera i klimat przedszkola
- wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli
- strona internetowa placówki
- szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym
- wysoki poziom zadowolenia rodziców i dzieci
- popularność i powodzenie placówki w środowisku

Cele główne:

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
•  Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
•  Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
•  Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
•  Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
•  Prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych jest obiektem troski i starań personelu przedszkola.
III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
•  Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
•  Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
•  Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Cele szczegółowe:

•  Realizacja założeń reformy oświatowej.
•  Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
•  Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
•  Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
•  Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
•  Realizacja autorskich projektów edukacyjnych uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
•  Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programu profilaktycznego.
•  Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
•  Systematyczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
•  Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
•  Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu (strategia rozwoju)

Utrzymać dotychczasową wysoką jakość pracy Przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki. W dalszym ciągu:

1. Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się, aby podczas codziennych działań były one pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania. Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo nawiązywały kontakty zarówno z dorosłym jak i rówieśnikami. Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie dostrzegają na swojej drodze edukacyjnej.
2. Czuwać, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich, pozwalając im na ujawnianie własnych pomysłów, zachęcając je jednocześnie do pełnej ich realizacji.
3. Ku radości dzieci nauczyciele winni stawać się ich współtowarzyszami zabawy, gry czy swobodnej rozmowy.
4. Nauczycielki powinny dawać dzieciom pełną swobodę w działaniu, dostarczając różnorodne pomoce, umiejętnie, niepostrzeżenie winny naprowadzać dzieci na samodzielne rozwiązywanie problemów.
5. Zachęcać pracowników obsługowych, aby obok realizowanego zakresu swoich obowiązków zawsze znaleźli czas na wspieranie swoja pomocą nauczycieli w ich pracy opiekuńczej, a czasem także dydaktyczno – wychowawczej.
6. Dbać o to aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.
7. Dbać o dobrą atmosferę panującą w placówce.

Zapewnić ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy Przedszkola:

1. Tworzyć Przedszkole otwarte na dziecko i jego potrzeby i możliwości. Dbać o to, aby przedszkolak stawał się najważniejszym ogniwem w strukturze placówki.

Oprzeć funkcjonowanie placówki na modelu przedszkola partnerskiego, w którym mają ze sobą do czynienia trzy równoprawne podmioty: dzieci, rodzice i nauczyciele:

1. Wprowadzić rodziców w świat wspólnoty przedszkolnej i szukać wraz z nimi pola dla ich działania.
2. Tworzyć wartości wspólne dla rodziców i nauczycieli, budujące zaufanie obu stron (rodzinna atmosfera przedszkola, poczucie bezpieczeństwa, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, autorskie projekty edukacyjne).
3. Rozwijać świadomość potrzeby spójności działań domu rodzinnego i przedszkola.
4. Dostarczać rodzicom wiedzę pedagogiczną i psychologiczną oraz uwrażliwiać ich na potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
5. Wykorzystywać własne doświadczenia i wiadomości rodziców w celu wzbogacenia pracy dydaktycznej poszczególnych grup wiekowych.
6. Systematycznie budować wzajemne zaufanie: rodzice – pracownicy przedszkola.
7. Zapewnić rodzicom możliwości przeżywania wraz z dziećmi nastroju oczekiwania,
przygotowywania i brania czynnego udziału w uroczystościach przedszkolnych.
8. Wypracowywać nowatorskie i skuteczne sposoby porozumiewania się z rodzicami.
9. Wspierać rodziców w ich działaniach wychowawczych.
10. Wspierać rodzinę w doskonaleniu osobowości i rozwoju dziecka oraz przygotować do podjęcia nauki w szkole.

Zadbać o większą integrację Przedszkola z najbliższym i dalszym środowiskiem:

1. Uczynić z przedszkola placówkę oświatową otwartą dla mieszkańców miasta zainteresowanych naszą placówką. Organizować na terenie przedszkola imprezy, spotkania, przeglądy, turnieje, itp.
2. Prezentować osiągnięcia dzieci i całej placówki w mediach, czasopismach, gazecie lokalnej
3. Współpracować ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, którym na sercu leży dobro i troska o dzieci, brać aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych miasta.

Inicjować rozwój zawodowy nauczycieli:

1. Planować i realizować doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówce (zgodnie z wynikającymi potrzebami).

2. Stawiać nauczycielom wymagania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

3. Opracować plan doskonalenia zawodowego zgodnie z indywidualnymi planami rozwoju nauczycieli.

4. Stworzyć system opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w przedszkolu.

Systematycznie udoskonalać organizację pracy przedszkola tak, aby stawało się ono instytucją przyjazną nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodziców.

Starać się, aby dzieci osiągały jak najlepsze wyniki, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

Tworzyć nowatorski i twórczy styl pracy.

Dbać o współpracę organów przedszkola opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu w atmosferze życzliwości i poszanowania indywidualności.

Niwelować rozpoznane słabe strony pracy Przedszkola.

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o:

Program wychowawczy:
1. „W KRĘGU ZABAWY- z radością w świat” Jadwiga Pytlarczyk, wydawnictwo JUKA Warszawa 2009r. PS12T-1/2009

Projekty edukacyjne:
1. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym” MEN 1997r. PS12T- PE/1/2009
2. „Badanie i poznawanie świata wszystkimi zmysłami w oparciu o żywioły i inne zjawiska przyrodnicze” – Barbara Bałdyga, Grażyna Sadowska, B-stok 2004r., PS12T- PE/2/2009
3. Projekt edukacyjny – „Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez muzykę i jej walory terapeutyczne”-  Elżbieta Zimnoch, Jolanta Żakiewicz, B-stok 2005r, PS12T- PE/3/2009
4. Projekt edukacyjny – „Mówię bez słów – Wspomaganie rozwoju komunikowania się dzieci niepełnosprawnych  w oparciu o system symboli graficznych”- Elżbieta Zimnoch, Jolanta Żakiewicz, B-stok 2007r., PS12T- PE/4/2009
5. Projekt edukacyjny z zakresu edukacji europejskie j- „Europrzedszkolaki”- Elżbieta Kondrusik- Fiedorczuk, Ewa Majewska, B-stok 2004r, PS12T- PE/6/2009
6. Projekt edukacyjny z zakresu edukacji plastycznej dla dzieci 3-4 letnich „Mały artysta” -Elżbieta Kondrusik- Fiedorczuk B-stok 2003r.- PS12T- PE/1/2010
7. Projekt edukacyjny wspomagający adaptację dzieci 3- letnich: „Misiowe Przedszkole” – Jolanta Zdanowska,  B-stok 2000r., PS12T- PE/5/2009

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:

•  metody podające (przyswajanie) : opowiadania, pogadanki, historyjki obrazkowe, wiersze, piosenki, praca z tekstem
•  metody problemowe (odkrywanie) : gry dydaktyczne, giełda pomysłów- „burza mózgów”, inscenizacje, zabawy badawcze
•  metody aktywizujące (przeżywanie) : drama, wystawa, ekspozycja, pokaz
•  metody praktyczne (działanie) : ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne
•  metoda R. Labana – „Gimnastyka twórcza”
•  metoda „pedagogiki zabawy” – rozwijające aktywność twórczą dziecka
•  „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
•  metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
•  elementy „Metody Dobrego Startu” wg Marty Bogdanowicz – doskonalące sprawność manualną dziecka

dodatkowo w grupach rewalidacyjno-kompensacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych:

•  metody kontaktu z ciałem (zabawy paluszkowe, poranny krąg, Programy aktywności Knillów, metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,)
•  terapia muzyką,
•  komunikacja alternatywna i wspomagająca,
•  stymulacja polisensoryczna wg pór roku,
•  zabawy z żywiołami,
•  metoda Affolter (prowadzenie ręki dziecka)
•  warunkowania instrumentalne (wzmacnianie pozytywne)
•  niedyrektywna terapia zabawowa (podążanie za dzieckiem)
•  elementy metody ośrodków pracy ( pory roku, pory dnia)
•  specjalistyczne metody rehabilitacji biernej i czynnej

Sposoby motywacji dzieci do nabywania zachowań pożądanych:

Dzieci młodsze:
•  nagradzanie uznaniem i pochwałą (na tle grupy, w obecności rodziców)
•  nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum grupy)
•  darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
•  przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela
•  atrakcyjne spędzenie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci
•  drobne nagrody rzeczowe

Dzieci starsze:
•  nagradzanie uznaniem i pochwałą przez nauczyciela lub dyrektora (na tle grupy, w obecności rodziców)
•  nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum grupy)
•  darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
•  przywileje pełnienia dyżurów i wykonywanie innych czynności wskazanych przez nauczyciela i obowiązków wobec całej grupy rówieśniczej
•  atrakcyjne spędzenie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci
•  drobne nagrody rzeczowe

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

-  przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
-  szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
-  informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
-  bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
-  przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

•  prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
•  teczek prac i innych dokumentów,
•  arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
•  albumów, kronik,
•  udziału w konkursach, przeglądach itp.,
•  materiałów reportażowych (media, zdjęcia, filmy itp.)
•  rozmów.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
•  monitorowania, obserwacji dyrektora
•  rozmów z nauczycielami, rodzicami,
•  obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
•  arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
•  innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

•  rozmowa indywidualna, konsultacje
•  zebrania ogólne i grupowe
•  kąciki dla rodziców
•  grupowe tablice informacyjne
•  informacja pisemna
•  zajęcia otwarte
•  wspólne uroczystości, imprezy, festyny
•  strona internetowa
•  zeszyty do dialogu z rodzicami

Zasady współpracy z rodziną dziecka:

•  przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
•  informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
•  włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
•  szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców Warsztaty Skutecznego Wychowania)
•  tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
•  wdrażanie rodziców do wykonywania różnych czynności na rzecz przedszkola i udziału w akcjach organizowanych przez przedszkole

Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym:

•  podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
•  współpraca z instytucjami: Operą i Filharmonią Podlaską, muzeum A. Karnego, Biblioteką Publiczną przy ul. Skłodowskiej, galerią „Alfa”, Schroniskiem dla zwierząt, Caritas, Towarzystwem „Nasz Dom”, Domem Małego Dziecka nr 2, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią rehabilitacyjną przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, placówkami szkolnictwa specjalnego, Koalicja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Szkołą Podstawową, MDK, władzami samorządowymi, mediami, itp.,
•  włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konferencje, akcje, przeglądy, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.

Program wychowawczy:

•  Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń
•  Umożliwienie dzieciom odkrywanie siebie i innych poprzez własne działania
•  Wyrabianie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny
•  Umożliwienie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań
•  Wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
•  Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”
•  Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku do ludzi oraz przyrody
•  Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych

Program profilaktyki (w przypadku złego stanu zdrowia dziecka):

Nauczyciel jest upoważniony do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka do domu, jeżeli :
•  Dziecko jest zbyt chore, aby pozostać w przedszkolu,
•  jeżeli z powodu złego samopoczucia nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach l
•  jeśli stan jego zdrowia wymaga fachowej opieki,
•  jeśli naraża inne dzieci na zarażenie się chorobą.

Plan pracy przedszkola:

Główne zadania:
1. Stwarzanie warunków umożliwiających rozwój uzdolnień oraz eliminowanie trudności edukacyjnych
2. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka poprzez stwarzanie warunków do systematycznej współpracy przedszkola z rodzicami
3. Poszerzenie wiedzy dzieci na temat małej ojczyzny i ojczystego kraju jako warunek wychowania człowieka wrażliwego na bogactwo współczesnego świata

Inne zagadnienia ważne dla naszego przedszkola:

•  Kształtowanie pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności
•  Integrowanie dzieci z wadami rozwojowymi z dziećmi zdrowymi poprzez: wspólne uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych, festynach, przedstawieniach teatralnych, wyjściach na koncerty do filharmonii, wyjazdach na wycieczki, wspólne zabawy na placu przedszkolnym

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:
1. Programie Wychowawczym Przedszkola – załącznik nr 1
2. Rocznym planie pracy Przedszkola – załącznik nr 2
3. Planie Współpracy z Rodzicami – załącznik nr 3
4. Programie Profilaktycznym – załącznik nr 4


Starsze wpisy