Zapisy do grup Słoneczek

Zapisy dzieci do naszego przedszkola do grupy dla dzieci z niepełnosprawnością odbywają się w terminie ustalonym przez organ prowadzący, przeważnie na przełomie lutego i marca. Jeżeli w placówce są wolne miejsca, dzieci przyjmowane są również przez cały rok szkolny.

Każdy rodzic, który ubiega się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinien przedłożyć Dyrektorowi:

  • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokument ten powinien zawierać w punkcie o zaleceniach wskazanie do konieczności objęcia dziecka kształceniem w przedszkolu specjalnym
  • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz odroczenie obowiązku szkolnego (dotyczy  dziecka które ukończyło 6 lat)
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez  Miejski Zespół ds. Orzekania
    o Niepełnosprawności
  • opinię psychologiczno – pedagogiczną z innych ośrodków specjalistycznych

Rodzice wypełniają również kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, która zawiera podstawowe informacje o dziecku, jego rodzicach lub opiekunach prawnych.

Podczas pierwszej wizyty w naszej placówce  przeprowadzamy wywiad i wstępną obserwację dziecka. Następnie po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola, zapraszamy dzieci z  rodzicami na spotkanie adaptacyjne.


Starsze wpisy