Dzieci niepełnosprawne

„Tęczowe” Przedszkole, oprócz oddziałów dla dzieci zdrowych, mieści 3 oddziały rewalidacyjno-kompensacyjne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie.
Znajdują u nas miejsce dzieci w wieko od 3 do 8 roku życia z rożnym rodzajem niepełnosprawności:

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z zespołem Downa
 • z opóźnieniem psychoruchowym
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • przewlekle chore
 • z zaburzeniami zachowania
 • z innymi zespołami genetycznymi

Przedszkole sprawuje opiekę i prowadzi rewalidację dostosowaną do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi. Placówka prowadzi działalność diagnostyczną, co pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu konstruowanych Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych dla każdego dziecka.

W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują liczni specjaliści:

 • nauczyciele- oligofrenopedagodzy
 • rehabilitanci
 • psycholog
 • logopeda
 • dogoterapeuta
 • muzykoterapeuta

  

Przedszkole realizuje również Programy własne, których treści dostosowane są do potrzeb dzieci niepełnosprawnych:

 • „Badanie i poznawanie świata wszystkimi zmysłami w oparciu o żywioły i  inne zjawiska przyrodnicze” – program własny. 2004r.
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez muzykę i je walory terapeutyczne” – program własny. 2005r.
 • „Mówię bez słów”. Wspomaganie komunikowania się dzieci niepełnosprawnych w oparciu o system dostępnych symboli graficznych – program własny. 2007r.
 • „Dogoterapia jako metoda wspomagająca pracę z dziećmi w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku” – program własny. 2012r.
 • „Zielony zakątek”- Hortiterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Samorządowym Nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku – Innowacja pedagogiczna.

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne metody:

 • Stymulacja polisensoryczna
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów
 • Pedagogika zabawy
 • Integracja Sensoryczna
 • Dogoterapia
 • Metoda „pielęgnacji wychowującej”

    ”"

Ponadto dzieci korzystają z zajęć z „żywiołami”, zajęć komputerowych, zajęć w brodziku rehabilitacyjnym, zajęć umuzykalniających, religii i innych. Odpowiednie dostosowanie zajęć i zabaw do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci rozwija ich aktywność i umiejętności. Zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne wzbogacają ciekawość dzieci do otaczającego ich świata, kształtują umiejętność obserwacji i ułatwiają zrozumienie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu dziecka.

 Przedszkole dysponuje kameralnymi salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci, między innymi: sale zabawowe, sala gimnastyczna, brodzik rehabilitacyjny, sala do indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, gabinet logopedyczno-psychologiczny.

Tęczowe” przedszkole zapewnia opiekę w małych kilkuosobowych grupach. Dzieci niepełnosprawne są u nas bezpieczne i szczęśliwe. Otrzymują wsparcie i pełne zrozumienie ich sytuacji.

 Są aktywnymi uczestnikami życia przedszkola, a nie tylko biernymi odbiorcami.
Już sama lokalizacja naszej placówki daje dziecku niepełnosprawnemu możliwość szerszego poznania otaczającego go świata. Przedszkole bowiem otoczone jest pięknymi parkami, znajduje się w pobliżu Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Ogrodu Zoologicznego, ogródków działkowych oraz Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.
Przedszkole „Tęczowe” ułatwia społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych ze światem zewnętrznym poprzez umożliwienie im uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Organizuje zarówno wewnętrzne imprezy jak i o zasięgu ogólnomiejskim. Co roku odbywa się: spotkanie integracyjne dla przedszkolaków i nowoprzybyłych dzieci, spotkanie wigilijne, bal karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, festyn rodzinny, uroczyste zakończenie roku szkolnego, wycieczki, oraz inne. Cyklicznie odbywają się również imprezy na skalę ogólnomiejską np. Przegląd  Różnych Form Aktywności Muzycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

”"

Przedszkole realizuje określone cele i zadania współdziałając z rodziną w celu udzielenia jej wszechstronnej pomocy w wychowaniu niepełnosprawnych dzieci. Umożliwia ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych w domu i przedszkolu. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć na pomoc psychologa i innych nauczycieli. Mogą oni również aktywnie uczestniczyć w życiu placówki poprzez udział w zajęciach: otwartych, uroczystościach, akcjach, warsztatach oraz w zebraniach ogólnych i grupowych. Rodzice dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu „Tęczowym” czują się potrzebni i pomocni.


Starsze wpisy