Strefa Słoneczek

„Tęczowe” Przedszkole obok grup dla dzieci pełnosprawnych , mieści trzy  grupy dla dzieci z niepełnosprawnością. Znajdują w nich  miejsce dzieci w wieku od 3 do 9 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z diagnozą:

 •  mózgowego  porażenia dziecięcego
 •  zespołu Downa
 •  opóźnienia psychoruchowego
 •  sprzężonej niepełnosprawności
 •  przewlekle chorych
 •  zaburzenia zachowania
 •  innych zespołów genetycznych

„Tęczowe” przedszkole zapewnia opiekę w małych kilkuosobowych grupach. Nasze „Słoneczka” są pod opieką dwóch nauczycieli, pomocy nauczyciela i  pani woźnej. Dzieci z niepełnosprawnością są u nas bezpieczne i szczęśliwe. Otrzymują wsparcie, pełne zrozumienie ich sytuacji oraz specjalistyczną pomoc.

Przedszkole sprawuje opiekę i prowadzi rewalidację dostosowaną do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi. Placówka prowadzi działalność diagnostyczną, co pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu konstruowanych Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla każdego dziecka.

W naszej placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują następujący specjaliści:

 • nauczyciele – oligofrenopedagodzy
 • rehabilitanci
 • psycholog
 • logopeda
 • terapeuta SI

Przedszkole oprócz programu wychowania przedszkolnego „ZBIERAM, POSZUKUJĘ, BADAM” autorstwa D. Dziamskiej i M. Buchnat realizuje  projekty własne:

 • „Badanie i poznawanie świata wszystkimi zmysłami w oparciu o żywioły i  inne zjawiska przyrodnicze” .
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez muzykę i je walory terapeutyczne” .
 • „Mówię bez słów”. Wspomaganie komunikowania się dzieci niepełnosprawnych
  w oparciu o system dostępnych symboli graficznych .
 • „Kolorowy Świat Słoneczek” – projekt edukacyjny do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 • „Widzę, słucham, czuję, a zatem maluję” – projekt plastyczny, wspomagający rozwój dzieci niepełnosprawnych.

 

Pracujemy w oparciu o specjalistyczne metody:

 • Poranny krąg
 • Stymulacja polisensoryczna
 • AAC
 • Integracja Sensoryczna
 • Metoda Snoezelen
 • Terapia ręki
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów
 • Sensoplastyka®
 • Elementy muzykoterapii
 • Zabawy relaksacyjne
 • Pedagogika zabawy – rozwijająca aktywność twórczą dziecka
 • „Dziecięca Matematyka”
  – E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • Hortiterapia
 

„Słoneczka” w naszej placówce oprócz  zajęć grupowych korzystają z terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, terapii SI, rehabilitacji ruchowej oraz katechezy. Odpowiednie dostosowanie zajęć i zabaw do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci rozwija ich aktywność i umiejętności. Zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne wzbogacają ciekawość dzieci do otaczającego ich świata, kształtują umiejętność obserwacji
i ułatwiają zrozumienie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu dziecka.

Przedszkole dysponuje licznymi salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, między innymi: sale zabawowe, sala gimnastyczna, sala SI, SDŚ,  sale do indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, gabinet logopedyczno-psychologiczny. Niewielki ogródek terapeutyczny stwarza dzieciom szansę na bezpośredni kontakt z naturą i relaks.

 „Słoneczka” są aktywnymi uczestnikami życia przedszkola. Już sama lokalizacja naszej placówki daje dziecku niepełnosprawnemu możliwość szerszego poznania otaczającego go świata. Przedszkole bowiem otoczone jest pięknymi parkami, znajduje się w pobliżu Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Ogrodu Zoologicznego, ogródków działkowych oraz Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Przedszkole „Tęczowe” ułatwia społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych ze światem zewnętrznym poprzez umożliwienie im uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Organizuje imprezy zarówno wewnętrzne  jak i o zasięgu ogólnomiejskim. Co roku odbywa się: spotkanie integracyjne dla przedszkolaków i nowoprzybyłych dzieci, spotkanie wigilijne, bal karnawałowy,  Dzień Dziecka, festyn rodzinny, uroczyste zakończenie roku szkolnego, wycieczki, oraz inne.  

Przedszkole realizuje określone cele i zadania współdziałając z rodziną w celu udzielenia jej wszechstronnej pomocy w wychowaniu niepełnosprawnych dzieci. Umożliwia ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych w domu i przedszkolu. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc psychologa i innych nauczycieli. Mogą oni również aktywnie uczestniczyć w życiu placówki poprzez udział w zajęciach: otwartych, uroczystościach, akcjach, warsztatach oraz w zebraniach ogólnych i grupowych. Rodzice „Słoneczek” w przedszkolu „Tęczowym” czują się potrzebni i pomocni.

 


Starsze wpisy