Ulgi w opłatach

Podstawą obniżenia opłaty za przedszkole, o której mowa w § 3 ust. 2 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, jest:

1. Posiadanie przez dziecko orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych lub zespołowych. Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach za przedszkole jest złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnego z ustawowym wzorem, przy czym:

a) Obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola oświadczenie

2. Korzystanie z usług przedszkola przez dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych. Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach za przedszkole jest złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnego z ustawowym wzorem, dwa razy do roku – w miesiącu sierpniu oraz w miesiącu listopadzie, z kopią decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, przy czym:

a) Nie złożenie oświadczenia we wskazanych terminach skutkuje brakiem możliwości skorzystania z obniżenia opłaty,

b) W przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola,

c) Utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymywania tego zasiłku

3. Korzystanie z usług przedszkola przez dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”. Warunkiem uzyskania ulgi w opłatach za przedszkole jest podanie dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM), pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie przez przedszkole oraz złożenie odpowiedniego oświadczenia, przy czym:

a) Obniżenie opłaty przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie

b) W przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola

c) Utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie.

W celu sprawdzenia czy ulga została przedłużona na karcie dziecka można skorzystać ze strony:

www.duzarodzina.bialystok.pl

Wnioski do pobrania:

Wniosek o skierowanie nadpłaty z ulgi
Oświadczenie uczestnictwa w Programie Białostocka Karta Dużej Rodziny
Oświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego
Oświadczenie o posiadaniu przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych


Starsze wpisy