Warsztaty dotyczące komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Dnia 09.10.2017r. w grupach Słoneczek odbyły się warsztaty dla rodziców rozwijające umiejętności wychowawcze i komunikacyjne pt. „Nie możesz mówić, ale możesz się porozumiewać ”. Przeprowadzone były w ramach trwającej od marca 2017r. w grupach rewalidacyjno- kompensacyjnych Innowacji pedagogicznej ,,Gadułki“ - alternatywne porozumiewanie się dzieci  niepełnosprawnych uczęszczających do  Przedszkola Samorządowego nr 12 „Tęczowe” w Białymstoku.

Dzięki warsztatom rodzice poznali zagadnienia z zakresu AAC, metody pracy
i pomoce  komunikacyjne stosowane w przedszkolu.  Mogli dostrzec sytuacje,
w których ich niemówiące albo słabo mówiące dzieci mają potrzebę porozumiewania się z otoczeniem. Uświadomili sobie, że zamiast słów osoby niemówiące mogą przekazywać informacje za pomocą przedmiotów, gestów, symboli graficznych czy aplikacji LetMeTalk.

 Rodzice mieli również możliwość wykorzystać

w praktyce działanie urządzeń do komunikacji oraz  podnieść swoje kompetencje wychowawcze.

Działania w zakresie Innowacji „Gadułki” były realizowane ze środków:

Grant z Budżetu Miasta Białystok.

 

Rezultaty projektu innowacyjnego:

1. Podniesienie umiejętności wyrażania potrzeb w sposób czytelny i społecznie akceptowany, za pomocą tabletu z aplikacją LetMeTalk.

2. Kształtowanie poczucia mocy sprawczej.

3. Doświadczanie bycia zrozumianym.

4. Umożliwienie podejmowania ról społecznych.

5. Ochrona dziecka i rodziny przed społeczną izolacją.

6. Umożliwienie współpracy z otoczeniem.

7. Poprawa samooceny dziecka niepełnosprawnego.

8. Aktywne uczestniczenie w codziennych zajęciach w przedszkolu, domu, środowisku społecznym (kawiarnia).

9. Czynne uczestniczenie w dialogu.

10. Wzrost kompetencji wychowawczych rodziców.

11. Wzmocnienie  rodzinnych wzajemnych relacji, odnalezienie się w szerszej grupie społecznej.

12. Zaspokojenie potrzeby rodzinnego spędzania czasu wolnego.

13. Pogłębienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystywania alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się oraz technologii komunikacyjnej
w zakresie objętym projektem.

 

Trwałe rezultaty zadania:

 

Wyposażenie trzech oddziałów rewalidacyjno-kompensacyjnych w tablety.

Relacja i fotogaleria z wcześniejszych działań w ramach innowacji pedagogicznej znajduje się w zakładce „Z życia Słoneczek” – Działania nowatorskie w grupach Słoneczek.

Zapraszamy do obejrzenia relacji :)

Autorki innowacji:

Agnieszka Kozak

Grażyna Sadowska

Jolanta Żakiewicz


Starsze wpisy